İşte sağlık çalışanlarının beklediği yasa!

İşte sağlık çalışanlarının beklediği yasa!

AK Parti’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülüyor.

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere 2003 yılından sonra uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programının birinci fazında hizmet sunum modelleri tasarlanmış ve hizmete erişimin önündeki engeller kaldırılmıştır. Sağlık kurumları birleştirilerek ve bedava aile hekimliği sistemine geçilerek hakkaniyetli şekilde hizmet tüm ülke sathına yaygınlaştırılmış ve herkesin hizmete erişimi sağlanmıştır. İkinci basamakta yapılan düzenlemelerle ve hastane altyapılarının kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesi ile hizmete erişim ve kalite yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, sağlık hakkının tamamlayıcısı halinde olan sağlık güvencesi (sosyal güvenlik hakkı) sağlanmadığı taktirde sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırıldığından söz edilemez. Bu minvalde herkesin sağlık hakkını en geniş şekilde kullanabilmesi için 2006 yılına kadar parçalı ve herkesi kapsayıcı olmayan sosyal güvenlik sistemimiz 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla tek ve herkesi kapsayıcı hale getirilmiştir. Dünyayla kıyasladığımızda bugün en geniş sağlık güvencesi sağlayan ülkeler arasında bulunmaktayız.

Bugün artık, sağlık hizmetlerinde dün yakınma konusu olan konular gündemden kalkmış, kuyruklar değil hasta memnuniyeti ve güvenliği, sağlık hizmetinin kalitesi; aşılama oranlarındaki düşüklükler yerine aşı takvimine yeni aşıların eklenmesi gibi konular ele alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam programları, sektörler arası işbirliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu, uluslar arası alanda ülkenin gücünü arttıracak hudut ötesi sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi gibi konular üstünde çalışılmaktadır.

Diğer taraftan sosyodemografık dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan sosyal ihtiyaç ve talepler, her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılar. İdarenin fonksiyonlarından biri olan kontrol aşamasında elde edilen sonuçlara göre sistemde gereken düzeltme ve değişikliklerin yapılması elzemdir. Keza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum için icap eden düzenlemelerin yapılması da zaruridir. Bu çerçevede, yasa gerektiren alanları tanzim etmek üzere işbu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

Teklif ile;

İlaç ve eczacılık alanında ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin yapılması ve idari yaptırımların güncellenmesi,Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş için yapılan kanuni düzenlemelere bağlı bazı teknik düzeltmelerin yapılması,sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha iyi, etkili ve verimli yürütülebilmesinin sağlanması,nesebin korunmasına yönelik olarak üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılmaması, taşıyıcı annelik gibi konuların düzenlenmesi ve aykırı davranışlara yaptırımlar getirilmesi,tütün ürünlerinin, markanın ve ambalajın cezbedici özellikleri ortadan kaldırılarak tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilmesi ve kapalı dolaplarda, kişilerin doğrudan ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulması,Anayasa Mahkemesi kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma yaş hadleri ve izin haklarıyla aile hekimliğine ilişkin bazı konuların düzenlenmesi,Üüremeye yardımcı tedavi (tüp bebek) uygulamalarında genel sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi,Halk sağlığının korunması ve halkın kandırılmaması maksadıyla gıdanın etiketi, tanıtımı ya da reklamında kullanılacak sağlık beyanları için Sağlık Bakanlığının uygunluk görüşünün alınması ve farmosötik formdaki takviye edici gıdaların üretim, dış alım, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca belirlenmesi,Tabip ve diş tabiplerinin çalışma izinleri Sağlık Bakanlığınca verilmekte olduğundan, birden fazla hekimlik ve diş hekimliği görevi için meslek odasından izin alınması zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması,terör örgütü üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan ya da güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan hekim ve diş tabiplerinin özel mesleki faaliyetlerine ilişkin kurallar (bunların yalnızca sosyal güvenlik kuruluşuyla sözleşmesi bulunmayan sağlık kurumlarında ya da muayenehanede çalışabilmesi ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaması) getirilmesi gibi bazı konularda düzenleme yapılmaktadır.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.