İhraç edilen tabiplere muayanehane yolu açılıyor!

İhraç edilen tabiplere muayanehane yolu açılıyor!

Ak Parti tarafından, 30 Ekim 2018 tarihi itibarıyla TBMM’ye bir yasa teklifi sunuldu. 

Sunulan teklifin ihraç edilen personelle alakalı bölümü şu şekilde:

“MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna alttaki ek madde ilave edilmiştir.

“EK MADDE 15- Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek alakalı mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan ya da güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, yalnızca 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kurumlarında mesleklerini icra edebilir. Ancak bunlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, kamu görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaz.”

Kanun teklifinin atıfta bulunduğu 12. maddenin ikinci fıkra (c) bendi şu şekildedir:

“c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.”

Yine Kanun teklifinin atıfta bulunduğu 3359 sayılı Kanunun ek 3. maddesinin birinci fıkrası birinci grup ilçeler bölümü şu şekildedir:

“İlgili mevzuata göre yurt içerisinde ya da yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak tabip, uzman hekim ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman hekim unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;…. Birinci grup ilçe merkezlerinde 600,…. gün, Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığınca uygun görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda Devlet memuru ya da ilgililerin isteği durumunda 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık çalışanı olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.”

DEĞERLENDİRME

1- Bu düzenleme yalnızca tabip ve diş tabiplerini kapsamaktadır.

2- Yapılan düzenleme hem ihraç olunan hem de güvenlik soruşturması olumsuz çıktığı için ataması yapılmayan hekim ve diş tabiplerine yöneliktir.

3- Düzenleme gereğince, ihraç olunan ya da güvenlik soruşturması olumsuz çıktığı için ataması yapılmayan personel, SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurumlarında çalışabilecek ya da serbest muayenehane açabilecektir.

4- Ancak Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanlar 600 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecektir.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.