Fatiha suresi nasıl okunur? Fatiha suresinin anlamı nedir?

Fatiha suresi nasıl okunur? Fatiha suresinin manası nedir?
Fatiha suresi, İslam dini için büyük öneme sahiptir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha, aynı zamanda başlangıç manası taşımaktadır. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar öz olarak bu surede yer almaktadır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun lakin O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Peki, Fatiha suresi nasıl okunur? Fatiha suresinin manası nedir? İşte, ayrıntılı bilgiler

Fatiha suresi ilâhî kitabın tüm amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet durumunda ihtiva etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş maksadı insanların dünya yaşamını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya yaşamından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için:

1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır.

2. Bu emir ve yasakların yaşama geçmesi, bunların kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır.

3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından “yevmi’d-dîn”e kadar birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadiyle –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ders alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur’an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in bilgi, irşad ve tâlimatla alakalı bütün muhtevası “bilinmesi ve inanılması gerekenler” ve “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb âlemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisindeyse ibadetler, yaşam düzeni gibi amelî, ahlâkî hükümler ve öğretiler vardır. Fâtiha sûresi tüm bunları ya sözü ya da özü ile ihtiva etmektedir veya bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

“Hamd Allah’a mahsustur” cümlesi Allah Teâlâ’nın kendisini hamde(övgü, yüceltme) lâyık kılan tüm yetkinlik sıfatlarını; “âlemlerin rabbi” ifadesi diğer yaratma ve fiil sıfatlarını; “rahmân ve rahîm” adları Allah’ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını; “ceza ve hesap gününün sahibi” nitelemesi kıyamet hallerini ve âhiret âlemini; “Yalnız sana kulluk ederiz” kısmı iman, ibadet ve sosyal düzeni; “Yalnız senden yardım diliyoruz” cümlesi amellerde ihlâsı (ibadetlerin yalnızca Allah rızâsı için yapılmasını) ve tevhidi (O’ndan başkasına kul olarak boyun eğilmemesini, Tanrı’ya mahsus sıfat ve etkilerin O’ndan başkasına tanınmamasını) ifade etmektedir. “Bizi doğru yola ilet” cümlesi ibadet, nizam, düşünce ve ahlâk çerçevesini, “nimete erdirdiklerinin yoluna…” kısmı gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları; “gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil” bölümüyse kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ders alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır.

Denebilir ki besmelenin başındaki “bi” edatından başlayarak besmeleye, sonra Fâtiha’ya ve devamında tüm Kur’an’a doğru ilâhî sırlar perde perde açılmakta; yoğunlaştırılmış dar hacimden, yoğunluğu giderek hafifleyen geniş hacimlere doğru yansıyan ilâhî irşadın ışığı âlemlere yayılmaktadır. “Bi” edatındaki “musâhabe” (beraberlik) ve “ istiâne” (yardım dileme) mânaları, kul ile Allah ilişkisinin ve dolayısı ile dinin maksadının tümünü içermektedir. Besmelenin geri kalan kısmıyla Fâtiha, bu ilişkiyi daha da açarak devam etmekte, diğer sûre ve âyetler de bunları, aralarında bir bütünlük oluşturarak her yetenek ve zihin düzeyine uygun üslûplar içerisinde açıklığa kavuşturmaktadır.

FATİHA SURESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse tümüyle Fâtiha sûresinin kıymeti ve müminin dinî yaşamındaki yeri hakkında bir çok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ adlı sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yine bir çok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliğiyle ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

FATİHA SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu

Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

TÜRKÇE MEALİ;

Bismillahirrahmânirrahîm Hamd, lemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Fatiha suresi nasıl okunur? Fatiha suresinin anlamı nedir?

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu Anlamı Meali

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu Anlamı Meali

Fatiha Anlamı Fatiha Suresi

Fatiha Anlamı Fatiha Suresi

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.