Devamsızlık yapmayan liseliler için ödül!

Devamsızlık yapmayan liseliler için ödül!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir mükafat mekanizması yaşama geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kanuni dayanak kapsamına alındı.

Yönetmelik değişikliği ile devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması maksadıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı. Buna göre, okul öğrenci mükafat ve disiplin kurulu, derslerdeki çaba ve başarıları ile üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta eğitim boyunca en az üç öğretim yılının tüm döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirecek.

Yönetmelikte pansiyon, başka okul ya da işletmedeki disiplin vakalarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre araştırma, inceleme, tahkîkat süreci, alakalı okulların talebe mükafat ve disiplin kurullarının iş birliği içinde yürütülecek. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun talebe mükafat ve disiplin kurulu başkanı ya da işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere vakala alakalı öğrenci mükafat ve disiplin kurulu toplantısına katılacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun talebe mükafat ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak lakin işletme yetkilisi kullanamayacak.

Okul değiştirme cezası netleşen talebenin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak.

Yönetmelik ile ayrıca kabiliyet sınavıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara “hafızlık” programı da eklendi.

 e-Mesem yazılımı getiriliyor

Yeni düzenlemeye, mesleki eğitim merkezleriyle ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi için e-Mesem yazılımı üstünden takip edileceği hükmü eklendi. Ayrıca öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmalarıyla bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanması konularını kapsayan “İzleme Araştırması” anlamı da yönetmeliğe girdi. Bunun yanında ortaöğretim kurumları tanımlarında artık “eğitim kampüsü” ifadesi de yer alacak.

Liselerde haftalık ders programı, “öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra” okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Yönetmeliğe pansiyonlu okullara, belirlenen pansiyon kontenjanı kadar “uzaktan yakına” ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm konuldu.

 Yaşı ilerlemiş öğrenciler

Yeni yönetmelik ile yaşı ilerlemiş öğrencilerle alakalı de yeni düzenleme yapıldı. Öğrenimine beklememiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç, okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına ya da mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

 Nakil düzenlemesi

Öğretim yılı içinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla olanak sağlanması maksadıyla açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ya da açık öğretim imam hatip lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemdeyse dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar yapılabilecek.

 Kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencilerine özel olanaklar

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, il ya da ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına da yeni yetkiler verildi. Buna göre, bu komisyonlar, ilk öğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam vakitli kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile eğitim alacak öğrencileri, gerekli konuları dikkate alarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içerisindeki liselere yerleştirilmelerine olanak sağlayacak.

Ayrıca, tam vakitli kaynaştırma, bütünleştirme yolu ile eğitim alacak talebelerden kabiliyet sınavı ile öğrenci alan okullara yerleştirilecekler, alakalı okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında kabiliyet sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları yapılacak.

Komisyonlara, güzel sanatlar liselerine, uluslar arası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel kabiliyetli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme yetkisi de tanındı. Komisyonlar, bunun yanında, BİLSEM’lerde genel kabiliyet alanında tanılanmış özel kabiliyetli öğrencileri, durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmadan ortaöğretim kayıt alanı içerisinde tercihe bağlı olarak talebe alan liselere yerleştirebilecek.

Devamsız öğrencilerin durumu

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi veya organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam vakitli kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asâyiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu talebelerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydı ile toplam devamsızlık süresi 60, tam vakitli kaynaştırma, bütünleştirme yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydı ile toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Nakil ve geçiş tarihleri yeniden belirlendi

Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçen öğrenciler, ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilecek.

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçmiş öğrencilere ağustos ayı sonuna kadar süre tanındı.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde, sınıf düzeyinde “taban puanı” uygulaması getirildi.

Eğitim ve öğretim yılının başlarında yaşanan nakil ve geçiş başvurularındaki yoğunluk ve öğrencilerin yerleştikleri okul türünden bir başka okul türüne geçme talepleri dikkate alınarak, ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç haftayla e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer vakitlerde ise aylık yapılacak.

İl ölçme değerlendirme merkezlerince, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il ve ilçe seviyesinde ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılabilecek.

Her dersten enaz iki sınav yapılacak

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten enaz iki sınav yapılması esas olacak. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleriyse zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üstünden ilan edilecek.

Yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge ya da kılavuz ile belirlenecek.

Başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için yapılan sınav kaldırıldı

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla alakalı önemli bir karar alındı. Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması sebebiyle sınavın maksadına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu belirlendiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

Okul birinciliği

Ders kesiminde, dört senelik eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak belirlenecek. Mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarıyla bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi belirlenecek.

Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı düzenlenmesi mecburi olmayacak.

Okullarda, öğrencilerde çevre bilinci, hayat becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek maksadıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkınlığını kazandırmak için gerekli tedbirler alınacak.

Daha evvelki düzenlemedeki “rehber öğretmen” ibaresi “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirildi.

Gebe ve engelli öğretmenlerin nöbetleri

Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbet tutma konusuna açıklık getirildi. Gebe öğretmenlere, gebeliğin 24’üncü haftasından sonra ve doğumdan sonra bir sene süreyle nöbet görevi verilmeyecek. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden arzulu olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.

Okullarda görevli personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak halinde kalanlara, okul müdürlüğünce arzu edilen bir vakit diliminde izin kullandırma hükmü getirildi.

Yargı kararı gereğince öğretmenler kuruluyla okuldaki zümrelerde, Atatürkçülükle alakalı konuların üstünde durularak çalışmaların buna göre planlanması hükmü getirildi.

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.