2019’da memur ve işçi fazla mesai ücretleri

2019'da memur ve işçi  fazla mesai ücretleri

Saat başı fazla çalışma ücreti kimlere ödenir, tutarı ne kadardır?

657 sayılı Kanun’un 178’inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 2,13 Türk Lirası’dır. (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunları ile belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

İşçi ve memurların fazla çalışma ücretleri arasında uçurum var

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41, 42, 43 ve 44’üncü maddesinde işçilere yapılacak fazla çalışma ücretinin ve şartlarının ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu çerçevede her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi sureti ile ödenmekte ve senelik fazla çalışmanın süresi 270 saatten fazla olamamaktadır. Ayrıca, toplu sözleşme ile yüzde elli rakamı daha da artırılabilmektedir. Nitekim 2017-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede kamu işçisine yüzde 75 oranında fazla mesai ödenmesi öngörülmektedir. Aşağıda yer alan açıklamalarda da görüleceği üzere, memurlara yapılan sembolik fazla çalışma ücretiyle işçilere yapılan fazla çalışma ücreti arasında uçurum vardır.

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışanlara ödenecek tutar

Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde 657 sayılı Kanun’a tabi fiilen çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,25 Türk Lirası’dır. 90*2,25 = 202,5 TL’yi geçemeyecektir. Özel kalem müdürlüklerindeyse çalışacak personel için sayı sınırı yoktur.

Genel Müdür ve üstü birim yöneticilerinin yanında çalışanlar ne kadar alacak?

Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydı ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet kumandanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,25 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 90*2,25 = 202,5 TL’dir.

Genel Müdürlük şoförleri ne kadar alacak?

Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıyla 2005 senesinde katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 senesinde genel ya da özel bütçe kapsamına alınan Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda vazife yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,25 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 60*2,25 = 135 TL’dir.

Öğrenci yurtlarında çalışan personele ne kadar ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda vazife yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine müsaade edilme olanağı bulunmayanlara, senelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek âzâmi fazla çalışma saatleri içerisinde kalınmak şartı ile ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,13 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 90*2,13 = 191,7 TL’dir.

Yükseköğretim kurumlarında çalışanlar ne kadar alacak?

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında vazife yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında göreve getirilen ve fiilen vazife yapanlara, Anadolu Üniversitesi’nin isteği üstüne senelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek âzâmi fazla çalışma saatleri içerisinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan talebe katkı paylarından ödenmek şartı ile ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 3,68 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 60*3,68 = 220,8 TL’dir.

Kandilli Rasathanesi’nde çalışanlara ne kadar ödenecek?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine müsaade edilme olanağı bulunmayanlara, senelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek olan âzâmi fazla çalışma saatleri içerisinde kalınmak şartı ile ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,13 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 60*2,13 = 127,8 TL’dir.

MEB idari personeline ne kadar ödenecek?

2547 sayılı Kanun’un 45’inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında vazife yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı dahil), kanuni çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 3,68 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 100*3,68 = 368 TL’dir.

Derneklerin kontrolü amacı ile görevlendirilenler ne kadar alacak?

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin kontrolü amacı ile mülki idare amirlerince göreve getirilen 657 sayılı Kanun’a tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine müsaade edilme olanağı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığı’nın isteği üstüne senelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek olan âzâmi fazla çalışma saatleri içerisinde kalınmak şartı ile ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,13 Türk Lirası’dır. Azami ödenecek tutar ise 90*2,13 = 191,7 TL’dir.

Her dereceli okulların atölye ve birimlerinde çalışanlar ne kadar alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üstünde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerindeyse tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 8,75 Türk Lirası’nı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak belirlenir.

 

Favori Sosyal Medya Hesabın Hangisi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.